Rechtsanwalt Wolfgang Sattler

Fachanwalt für Familienrecht Fachanwalt für Sozialrecht

Dircksenstraße 52

10178 Berlin-Mitte (Bezpośrednio przy Hackescher Markt - 500 metrów od Alexanderplatz)

+49 (0)30 9367 3339

Bezpłatny pierwszy kontakt - gwarantowany bezpłatnie i bez zobowiązań!

Fragen und Antworten zum Versorgungsausgleich

Wyrównywanie emerytur

Jak działa system wyrównywania emerytur?

W przypadku wyrównywania emerytur, uprawnienia emerytalne nabyte przez małżonków podczas małżeństwa są równoważone względem siebie.

Das Familiengericht führt den Versorgungsaugleich im Rahmen des Scheidungsverfahrens von Amts wegen durch, d.h. auch ohne entsprechenden Antrag, wenn die Eheschließung zum Zeitpunkt der Stellung des Scheidungsantrags länger als drei Jahre zurückliegt. Mit dem Versorgungsausgleich sollen Versorgungslücken auf Seiten des Ehegatten, der zugunsten des anderen Ehegatten oder der Kinder auf eine eigene Erwerbstätigkeit verzichtet hat, geschlossen werden. Der Versorgungsausgleich findet selbstverständlich auch auf gleichgeschlechtliche Ehen und Lebenspartnerschaften Anwendung.

Co należy zrobić z kwestionariuszem dotyczącym dostosowania uprawnień emerytalnych?

Viele Betroffene setzen sich mit der Frage, was es mit dem Versorgungsausgleich auf sich hat, zum ersten Mal auseinander, wenn sie im Scheidungsverfahren die Fragebögen zum Versorgungsausgleich vom Familiengericht zugesendet erhalten.

Dabei ist es gerade wegen des Automatismus, mit dem der Versorgungsausgleich im Scheidungsverfahren durchgeführt wird, wichtig, sich frühzeitig darüber zu informieren und den Versorgungsausgleich bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung über eine Scheidungsfolgenvereinbarung zu berücksichtigen. Sicherlich gehört es auch zu den Aufklärungspflichten des Rechtsanwalts, vor Stellung des Scheidungsantrags im Rahmen der vorbereitenden Beratung über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Versorgungsausgleichs aufzuklären.

Kwestionariusz ma być wypełniony w całości i prawdziwie. Postępowanie rozwodowe nie będzie kontynuowane, dopóki oboje małżonkowie nie wypełnią swoich obowiązków informacyjnych i nie zostanie przygotowane wyrównanie emerytur. Opóźniona współpraca może skutkować nałożeniem przez sąd surowych kar pieniężnych. Jednakże, w przeciwieństwie do kar administracyjnych, kary pieniężne zostaną cofnięte, gdy tylko współpraca zostanie nadrobiona - ale nie należy na tym polegać. W interesie szybkiego rozstrzygnięcia postępowania małżonkowie powinni wypełnić kwestionariusz po konsultacji z własnymi podmiotami świadczącymi usługi emerytalno-rentowe. Następnie sąd uzyskuje informacje dla małżonków od wyznaczonych podmiotów świadczących usługi emerytalne. Kwestionariusz wypełniony przez drugiego małżonka jest przesyłany małżonkowi do sprawdzenia, podobnie jak informacje przygotowane przez fundusze emerytalne, które muszą być dokładnie sprawdzone. Jeżeli okresy emerytalne lub ubezpieczeniowe nie zostały uwzględnione, to małżonek ma prawo do odszkodowania, aby poinformować o tym sąd. Porozumienia o zniesieniu, w całości lub w części, uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych powinny być zawierane dopiero po pełnym przekazaniu informacji przez wszystkie instytucje, tak aby było jasne, od czego się odstąpiło.

Jak działa system wyrównywania emerytur?

Beide Ehepartner sollen aus der Versorgungsgemeinschaft der Ehe mit den gleichen Anrechten auf Versorgung wegen Alters oder Invalidität hervorgehen.

Jest to realizowane przez współmałżonka uprawnionego do wyrównania, nabywającego własne pierwotne roszczenie wobec podmiotu świadczącego usługi emerytalno-rentowe, którego istnienie nie jest już uzależnione od gotowości do zapłaty i średniej długości życia drugiego małżonka. Oznacza to, że okres uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych nie zależy już od tego, jak długo były małżonek podlegający systemowi wyrównawczemu pobiera świadczenia w ramach tego systemu. Od tej zasady istnieją wyjątki w przypadku tzw. wyrównania emerytalnego na podstawie prawa zobowiązań, które stosuje się w szczególnych przypadkach, np. w przypadku emerytur pracowniczych, które jeszcze nie zostały nabyte, a które ustanawia roszczenie wobec byłego małżonka, które rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy podlegający wyrównaniu małżonek zaczyna pobierać świadczenia. W tym przypadku istnieje jednak również prawo do cesji roszczenia o wypłatę świadczenia wobec podmiotu świadczącego usługi emerytalne.

Zasady różnych systemów emerytalnych dotyczące struktury i poziomu uprawnień emerytalnych znacznie się różnią. W systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych uprawnienie to jest ustalane na podstawie punktów wynagrodzeniowych za określone okresy czasu, podczas gdy w systemie emerytalno-rentowym urzędników państwowych uprawnienie to jest ustalane na podstawie ostatniego otrzymanego wynagrodzenia.

W przeszłości powszechną praktyką było przeliczanie wszystkich emerytur dla każdego z małżonków na jedną wartość referencyjną (tzw. wartość pieniężną) i łączenie ich w jedną emeryturę, którą następnie porównywano z całkowitą emeryturą drugiego małżonka w ramach ogólnej równowagi. Wyrównanie nastąpiło wtedy tylko raz w jednym kierunku na korzyść małżonka, który w trakcie trwania małżeństwa nabył niższe całkowite uprawnienia emerytalne. System ten wymagał ogromnej pracy obliczeniowej i był bardzo podatny na błędy.

Wraz z reformą systemu wyrównywania emerytur i wprowadzeniem z dniem 1 września 2009 r. ustawy o wyrównywaniu emerytur nastąpiła zmiana systemu na tzw. wyrównywanie indywidualne, mająca na celu jego uproszczenie. Dla każdego poszczególnego uprawnienia każdego z małżonków ustalana jest proporcja okresu małżeńskiego i - co jest nowością - połowa z nich jest przekazywana drugiemu małżonkowi, tzn. małżonek z mniejszą liczbą uprawnień również przekazuje połowę tych uprawnień drugiemu małżonkowi i otrzymuje od niego w zamian połowę (relatywnie bardziej wartościowych) uprawnień z jego emerytury. W związku z tym uprawnienia te są wymieniane tam i z powrotem. W ten sposób uzyskuje się również połowę wszystkich praw nabytych przez małżonków w czasie trwania małżeństwa i ustala się kapitał emerytalny, unikając w ten sposób wysokich kosztów związanych z ogólnym bilansem.

Z reguły jest to tzw. podział wewnętrzny, tzn. małżonek uprawniony do wyrównania nabywa roszczenie własne wobec świadczeniodawcy, które sąd rodzinny rozlicza dekretem rozwodowym. Jest to następnie powiązane z pełnym uczestnictwem w tym systemie emerytalnym. Wyjątek stanowi tzw. podział zewnętrzny, w którym sąd rodzinny zobowiązuje uprawnionego do wyrównania wartości emerytury lub renty do wpłacania wartości kapitałowej emerytury lub renty na rzecz renty lub renty wskazanej przez uprawnionego do wyrównania współmałżonka.

Se hace una excepción a la liquidación individual cuando ambos cónyuges han adquirido derechos similares en el mismo plan de pensiones, o cuando las instituciones de pensiones han celebrado acuerdos a tal efecto. En este caso, se compensan (equilibran) los derechos individuales y se hace una liquidación única en dirección al cónyuge con los derechos menores.

Jakie prawa należą do wyrównywania emerytur i do jakiego stopnia?

Einbezogen werden die Anrechte mit ihrem Ehezeitanteil. Die Ehezeit beginnt mit dem ersten Tag des Monats, in dem die Ehe geschlossen worden ist, und endet am letzten Tag des Monats vor Zustellung des Scheidungsantrags (§ 3 Absatz 1 Versorungsausgleichsgesetz).

To, które prawa są uwzględniane w wyrównaniu świadczeń emerytalnych i rentowych, jest regulowane przez § 2 Versorgungsausgleichsgesetz:

1) Anrechte im Sinne dieses Gesetzes sind im In-
oder Ausland bestehende Anwartschaften auf Versorgungen und Ansprüche
auf laufende Versorgungen, insbesondere aus der gesetzlichen
Rentenversicherung, aus anderen Regelsicherungssystemen wie der
Beamtenversorgung oder der berufsständischen Versorgung, aus der
betrieblichen Altersversorgung oder aus der privaten Alters- und
Invaliditätsvorsorge.

 

(2) Ein Anrecht ist auszugleichen, sofern es

1. durch Arbeit oder Vermögen geschaffen oder aufrechterhalten worden ist,
2. der Absicherung im Alter oder bei Invalidität, insbesondere wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit, dient und
3. auf eine Rente gerichtet ist; ein Anrecht im Sinne des Betriebsrentengesetzes oder des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist unabhängig von der Leistungsform auszugleichen.

 

(3) Eine Anwartschaft im Sinne dieses Gesetzes liegt auch vor, wenn am Ende
der Ehezeit eine für das Anrecht maßgebliche Wartezeit,
Mindestbeschäftigungszeit, Mindestversicherungszeit oder ähnliche
zeitliche Voraussetzung noch nicht erfüllt ist.

 

(4) Ein güterrechtlicher Ausgleich für Anrechte im Sinne dieses Gesetzes findet nicht statt.
 

Korekta uprawnień emerytalnych obejmuje prawa w

  • Gesetzlichen Rentenversicherung
  • Beamtenversorgung
  • Berufsständische Versorgungen von Freiberuflern (z.B. Ärzte, Anwälte, Architekten, Apotheker),
  • Betrieblichen Altersversorgung
  • Privaten Alters- und Invaliditätsversorgung (darunter fallen Riester- und Rürup-Rente)

Z drugiej strony, nie obejmuje systema wyrównywania emerytur:

Prywatne ubezpieczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy, jak również emerytury i renty ofiarny już otrzymane za poniesione szkody, emerytury i renty z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawców, ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, emerytury i renty na podstawie federalnej ustawy o odszkodowaniach, wyrównywaniu obciążeń lub federalnej ustawy o emeryturach i rentach z tytułu wypadków.

Nie obejmuje to uprawnień, które nie zostały jeszcze wystarczająco skonsolidowane, a zatem mogą jeszcze wygasnąć (np. emerytury zakładowe uzależnione od stażu pracy). Jednakże orzeczenie sądu powinno, w razie potrzeby, zastrzec sobie prawo do wyrównania części już zarobionej w czasie trwania małżeństwa, co może nastąpić w drodze odszkodowania na podstawie prawa zobowiązań (patrz wyżej).

Niewielkie uprawnienia, w przypadku których koszty administracyjne związane z realizacją rekompensaty są nieproporcjonalne do samej wartości rekompensaty, nie będą rekompensowane.

Czy kapitałowe ubezpieczenie na życie również należy do systemu wyrównywania emerytur?

Kapitalbasierte Lebensversicherungen, die auf die Einmalzahlung eines bestimmten Betrages gerichtet sind, gehören nicht in den Versorgungsausgleich, sondern sind im Zugewinnausgleich, also vermögensrechtlich, zu berücksichtigen.

Ein Kapitalwahlrecht kann auch noch während des laufenden Scheidungsverfahrens ausgeübt werden. Ist eine Einbeziehung in den Zugewinnausgleich dann nicht mehr möglich, z.B. weil man schon verbindlich wechselseitig darauf verzichtet hat, kann der Ehepartner, zu dessen Nachteil der andere das Anrecht durch Ausübung des Kapitalwahlrechts dem Versorgungsausgleich entzogen hat, aber verlangen, dass im Gegenzug zuungunsten des „tricksenden“ anderen Ehepartners eine äquivalente Herabsetzung des Versorgungsausgleichs stattfindet.

Czy obce obywatelstwo małżonków wpływa na wyrównanie emerytury?

 

Jeżeli rozwód opiera się na prawie niemieckim, sąd rodzinny dokonuje wyrównania praw emerytalnych z urzędu, tzn. nawet bez odpowiedniego wniosku. Kolejnym warunkiem wstępnym jest posiadanie przez jednego lub oboje małżonków obywatelstwa niemieckiego lub obywatelstwa innego państwa, którego ustawodawstwo przewiduje wyrównanie rent i emerytur; zasadniczo jest to tylko Szwajcaria. Jeżeli oboje małżonkowie mają obywatelstwo innych państw, dostosowanie uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych przeprowadza się jedynie na wniosek.

 

Co się dzieje w wyrównywaniu emerytur z emeryturami zagranicznymi?

Anrechte, die bei ausländischen, zwischen- oder überstaatlichen Versorgungsträgern erworben worden sind, werden nicht unmittelbar in den Versorgungsausgleich einbezogen; der deutsche Familienrichter kann keine Regelung treffen, mit der unmittelbar auf solche Anrechte eingewirkt wird.
 

Eine Berücksichtigung findet im Scheidungsverfahren nur insoweit statt, soweit die ausländische Versorgung sich infolge der von Deutschland mit vielen Staaten abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen auf die deutsche Versorgung, z.B. in der Rentenversicherung, auswirkt.

Im Scheidungsbeschluss wird im übrigen der sogenannte schuldrechtliche Versorgungsausgleich vorbehalten, der erst stattfindet, sobald Leistungen aus der ausländischen Versorgung bezogen werden.

Auf einen erneuten Antrag regelt das Familiengericht dann,  dass der ausgleichspflichtige (geschiedene) Ehegatte den auf die Ehezeit entfallenden Anteil dieser Versorgung hälftig an den ausgleichsberechtigten Ehegatten laufend weiterzugeben hat bzw. einer Abtretung seines Anspruchs gegen den ausländischen Versorgungsträgers insoweit zustimmen muss.

W ramach wyrównania niemieckich uprawnień emerytalnych można również uwzględnić nieuwzględnienie zagranicznych uprawnień emerytalnych w taki sposób, że krajowe uprawnienia emerytalno-rentowe jednego z małżonków nie są wyrównywane w całości lub w części, jeżeli uprawniony do wyrównania małżonek nabył uprawnienia w zagranicznej, międzynarodowej lub ponadnarodowej instytucji emerytalno-rentowej (np. poprzez pracę w Europejskim Urzędzie Patentowym), które nie są uwzględniane.

Czy wyrównanie emerytury ma miejsce, jeśli małżeństwo zostało rozwiedzione za granicą?

Mit Ausnahme der Schweiz kennt kaum ein anderes Land den Versorgungsausgleich, so dass die Versorgungsanwartschaften im Rahmen dieses Scheidungsverfahrens im Ausland dann nicht ausgeglichen werden.
Nach Abschluss dieses Scheidungsverfahrens im Ausland und ggf. Anerkennung in Deutschland, besteht aber die Möglichkeit, beim örtlich zuständigen Familiengericht in Deutschland die Durchführung des Versorgungsausgleichs im sogenannten isolierten Verfahren zu beantragen, falls einer der Ehepartner inländische Versorgungsanwartschaften erworben hat. Falls keiner der Ehepartner einen inländischen Aufenthalt hat, ergibt sich die Sonderzuständigkeit des Amtsgerichts Berlin-Schöneberg.
Wniosek taki będzie miał znaczenie tylko wtedy, gdy były małżonek składający wniosek nabędzie w ten sposób wartościowe roszczenie w ramach niemieckiego systemu emerytalno-rentowego, co nie zawsze będzie miało miejsce, np. jeżeli nie zostanie osiągnięty minimalny okres ubezpieczenia.

Jakie są konsekwencje dla wyrównania emerytur, jeśli jeden z małżonków już otrzymuje emeryturę, a drugi nie (przez długi czas)?

Insbesondere bei erheblichem Altersunterschied der Ehepartner kommt es vor, dass der eine wesentlich früher Rente bezieht als der andere, man spricht von einer phasenverschobenen Ehe.

Wie damit umgegangen wird, fragt sich besonders dann, wenn einer der Ehepartner zum Zeitpunkt der Ehescheidung bereits laufende Versorgungsleistungen aus dem Anrecht bezieht. Früber bestand das sogenannte Rentenprivileg, bei dem eine laufende Versorgung solange ungekürzt bezogen werden konnte, solange der andere Ehepartner seinerseits noch nicht das Rentenalter erreicht hatte. Diese Regelung besteht noch fort in einigen Bundesländern für deren Landesbeamte, ist aber sonst – vor allem für den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung – im Zuge der Reform zum 01.09.2009 abgeschafft worden. Der Versorgungsausgleich kann nur noch ausgesetzt werden, solange und soweit der ausgleichspflichtige Ehepartner an den anderen Ehepartner nachehelichen Ehegattenunterhalt erbringt aufgrund gesetzlicher Verpflichtung. HIerfür findet im Anschluss an den eigentlichen Versorgungsausgleich noch ein gesondertes Verfahren beim Familiengericht über die Aussetzung statt.

Jak mogę przyspieszyć dostosowanie uprawnień emerytalnych?

Opóźnienia w przygotowaniu wyrównania emerytury mogą powodować, że postępowanie rozwodowe potrwa długo.

Das Familiengericht holt bei den Versorgungsträgern die Auskünfte über die während der Ehezeit erworbenen Anwartschaften ein.
Opóźnienia w przygotowaniu wyrównania emerytury mogą powodować, że postępowanie rozwodowe potrwa długo.
Dlatego wskazane jest złożenie wniosku o wyjaśnienie rachunku do zakładu ubezpieczeń emerytalnych przed złożeniem wniosku o rozwód, aby złagodzić późniejsze postępowanie rozwodowe.
Gegebenenfalls kann der Versorgungsausgleich auch in einer notariellen Vereinbarung ausgeschlossen werden, die aber der richterlichen Überprüfung standhalten muss, um beachtlich zu sein. Ein wechselseitiger Verzicht kann auch noch im Scheidungsverfahren durch den Richter protokolliert werden.

Ile kosztuje wyrównanie uprawnień emerytalnych?

Opłaty za postępowanie rozwodowe ustalane są na podstawie wartości przedmiotu sporu, która jest obliczana jako trzykrotność miesięcznego dochodu netto obojga małżonków. Po ustaleniu wartości przedmiotu sporu, na tej podstawie ustala się opłaty sądowe i adwokackie z wykorzystaniem tabel opłat z Ustawy o kosztach sądowych w sprawach rodzinnych i Ustawy o opłatach adwokackich. Rozliczenie świadczeń emerytalnych przy okazji postępowania rozwodowego jest ponownie uwzględniane przy ustalaniu wartości w taki sposób, że każde prawo do rozliczenia jest uwzględniane z 10 % trzykrotnością dwóch miesięcznych dochodów netto. Jeżeli na przykład dwa prawa mają być rozliczone dla każdego z małżonków, tj. łącznie cztery prawa, wartość przedmiotu wynosi 40 % (= 10 % * 4) trzykrotności miesięcznych dochodów netto obojga małżonków. Jeżeli korekta emerytur jest przeprowadzana oddzielnie, stawka na jedno uprawnienie wzrasta z 10% do 20%. W powyższym przykładzie wartość przedmiotu postępowania w ramach postępowania odrębnego z czterema uprawnieniami wynosiłaby zatem 80 % (= 20 % * 4) trzykrotności miesięcznego dochodu netto obu stron. Na podstawie ustalonej w ten sposób wartości przedmiotu, opłaty sądowe i adwokackie obliczane są następnie zgodnie z tabelami opłat zawartymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach rodzinnych i ustawie o opłatach adwokackich (Anlage 2 zum FamGKG; Anlage 2 zum RVG).

Rechtsanwalt Wolfgang Sattler, Fachanwalt für Familienrecht und Fachanwalt für Sozialrecht

copyright Stockfotos Pixabay

pl_PLPolski